PRIVACYERKLARING

We gaan netjes en veilig met jouw persoonsgegevens om

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult, ervoor kiest zaken met ons te doen of bij ons solliciteert. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Andere gegevens die je aan ons verstrekt, zoals jouw bericht aan ons of je CV

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens over uw surfgedrag, locatiegegevens, enz. Voor meer informatie kunt u terecht in ons cookie consent center.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek
 • Onze dienstverlening te leveren
 • Jouw sollicitatie te verwerken
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Bij het beantwoorden van een vraag of verzoek baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang
 • Bij het leveren van onze diensten baseren wij ons op het contract dat wij hebben gesloten
 • Bij een sollicitatie baseren wij ons op de toestemming die je heeft gegeven
 • Bij het naleven van wet- en regelgeving baseren wij ons op deze wet- en regelgeving

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Als je ons een vraag of verzoek stuurt, bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. Wij kunnen leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.
 • Als wij diensten leveren, bewaren wij jouw persoonsgegevens vanwege ons interne kwaliteitssysteem tot 3 jaar na beëindiging van de levering van de diensten.
 • Als je bij ons solliciteert, verwerken wij jouw persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Zodra de procedure is afgesloten, worden jouw persoonsgegevens daar gewist, tenzij je ons toestemming geeft om jouw persoonsgegevens nog een jaar te bewaren.
 • Als wij jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving, dan doen we dat zo lang als die wet- en regelgeving vereist.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens als wij zelf hanteren.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons in te zien, te wijzigen, te verwijderen en digitaal te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar privacy@cfdengineering.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om nadere identificatie.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Zodra jouw verzoek is verwerkt, worden de door jou verstrekte gegevens ter identificatie verwijderd.

Het is niet onze bedoeling persoonsgegevens te verzamelen van kinderen onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand die het contactformulier invult ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind dat jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@cfdengineering.com. Wij zullen deze persoonsgegevens dan onmiddellijk verwijderen.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@cfpengineering.com.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je er gebruik van maakt.

Als je een vraag hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je deze stellen via privacy@cfpengineering.com. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je een vraag heeft over jouw privacy, kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@cfpengineering.com.