DISCLAIMER

We gaan netjes en veilig met jouw persoonsgegevens om

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CFP Engineering. Het intellectueel eigendom berust bij CFP Engineering dan wel een van haar partners waarvan CFP Engineering toestemming heeft gehad de informatie te gebruiken.

Wij streven naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van alles wat via deze website wordt gepubliceerd. Maar wij zijn ook mensen en maken fouten. Als u een fout ontdekt, stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten.

Wij behouden ons het recht voor om informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen.

CFP Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.